Vårt firma er i dag en av de ledende aktører og innehar en av landets høyeste kompetanse innenfor tilstandskontroll, sanering og utskifting av olje- og parafintanker. 
Vi er en preferert samarbeidspartner og konsulent for oljeselskapene og forsikringsselskapene i Norge på sanering av oljeskader og utskifting av olje- og parafintanker.

Under merkenavnet www.oljetankspesialisten.no har vi i en årrekke utført utskiftninger og saneringer av olje og parafintanker i Østlandsområdet. 

I dag er det blitt veldig populært og økonomisk fornuftig å ha oljetanken/parafintanken montert i kjelleren eller i garasjen. Kontakt oss for nærmere opplysninger om hvordan vi kan hjelpe deg med en fornuftig tankløsning til en rimelig penge!

På bildet nedenfor ser du et eksempel på hva som skjer i løpet av en 25-35 års tid med gamle nedgravde olje- og parafintanker i stål. Ikke vent med å kontrollere tanken din - det kan koste deg dyrt og samtidig være uheldig for miljøet!

Enova støtte

1.  Langs veggene i tanken blir det kondens som etterhvert blir tunge vanndråper som synker til bunnen i tanken.
     Dette skjer særlig ved temperaturendringer og ved lite olje i tanken.
2.  Ren olje
3.  Sammen med kondensvannet oppsamles slam fra forurensinger i oljen.
4.  Kondensvannet samles her i bunnen av tanken. Over tid vil stålet ruste og det blir hull i tanken  (25 - 35 år)
5.  Utvendige groptæringer

Forskrifter og regler om tilstandskontroll av olje- og parafintanker


I 1997 kom våre myndigheter med en ny forskrift for nedgrave olje – og parafintanker. Forskriften har til hensikt å 
begrense skader \ oljesøl fra nedgravde oljetanker. Kommunene er satt til å håndheve forskriften på vegne av 
Miljøverndepartementet og Statens Forurensningstilsyn SFT.

 •  Alle som eier en olje – parafintank er pliktig til i hht. Norsk lov og se til at tanken til enhver tid er i godkjent stand. Dvs. at tanken og oljerørene er montert på en forskriftsmessig måte, og at det ikke lekker olje eller parafin ut i grunnen, som følge av manglende ettersyn \ vedlikehold av oljetank og oljerør.
 • Hovedtyngden av oljetanker( ca 300.000) som er lagt ned i Norge er nedgravd i perioden 1945 – 1980.
 • Det betyr at mange av tankene nå er i overmoden alder for en tilstandskontroll eller en utskifting.
 • Frem til 1969 var de fleste av oljetankene som ble lagt ned av stål. Fra 1975 og frem til i dag er det overveiende GUP tanker ( Glassfiber umettet polyester) som blir benyttet. 
 • I oljebransjen opererer vi med en normal  levetid på ståltanker på ca 30-35 år. For Gup tanker er det noe lenger levetid. GUP er et materiale som ikke korroderer. De beste GUP-tankene i markedet er konstruert for en levetid på mer enn 50 år og viser de er holder samme kvalitet som nye tanker, selv etter 20 år i bakken.
 • Alle tankeiere vil få pålegg fra sin kommune om å tilstandkontrollere sin oljetank.
 • Forskriften pålegger alle eiere av nedgravde olje- og parafintanker som er eldre enn 30 år, å få tanken tilstandkontrollert av et autorisert firma. Dersom du ikke var klar over dette, og ikke har fått utført tilstandkontroll av din nedgravde tank, ja så kan vi hjelpe deg med dette.
 • Visste du forresten at dersom det blir lekkasje fra tanken din, så er det du som må betale saneringsarbeidene med å få fjernet oljen fra grunnen \ eiendommen. Forsikringsselskapene er meget restriktive når det gjelder skadeutbetalinger på slike skader. Sjekk med ditt forsikringsselskap hvilke vilkår som gjelder for din huseierforsikring dersom uhellet skulle være ute!
 • Kommunen kan i enkelte tilfeller gi bøter \ kreve skadeerstatning dersom du forurenser offentlige grunn eller eiendom.
 • Ved salg av eiendommen \ huset er du pliktig til å gi informasjon til kjøper om tilstanden \ alder etc. på din nedgravde oljetank. Husk at dersom du har tenkt til å selge huset\ eiendommen din med en tank som er i ”dårlig” forfatning, kan du bli gjort økonomisk ansvarlig for skadesaneringen \ forringelsen av eiendommen av ny eier dersom det oppstår en senere skade på eiendommen i forbindelse med lekkasje fra oljetanken .

Det finnes tusenvis av store og små oljetanker rundt omkring i landet. Svært mange av disse tankene er nedgravd i bakken og det er derfor ofte dårlig kontroll med tankenes tilstand. Nedgravde ståltanker er utsatt for korrosjon, som igjen kan medføre lekkasjer med påfølgende forurensninger i grunnen.

Det er ikke uvanlig at det oppstår driftsproblemer med fyringsannlegg på grunn av bunnslam som har bygget seg opp over lang tid i tankene. En bør derfor foreta regelmessig rengjøring og kontroll av oljetanker.

DAIKIN ALTHERMA HT

Daikin har laget en høytemperaturs varmepumpe som erstatning for et oljefyringsanlegg. For å komme opp i samme vanntemperaturer som en oljefyr virker Altherma HT i to trinn og varmepumpen tilknyttes boligens eksisterende røropplegg. Altherma HT har selvfølgelig også oppvarming av tappevann. Les mer om Daikin Altherma HT

 • Erstatter din oljefyr, og benytter dine eksisterende radiatorer
 • Stillegående varmepumpe tilpasset vann med lav hastighet
 • Energibesparende teknologi med høy virkningsgrad
 • Enkel installasjon og plassbesparende utforming
 • Leverer varmtvann opptil 80°C ved -20°C ute, uten bruk av elektrisk tilleggsvarme
 • Fabrikktestet drift ned til -25°C utetemperatur